Skip to main content
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Manu 1 – Guru Granth Sahib (Punjabi Language- Gurumukhi Script) - Tattvabodha (By Shri Shankaracharaya) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Foundation'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Manu 3- Meghadutam - Samvatsarika Shraaddha - Sangraha (Jyotisha Vichara) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Foundation'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Manu 2 -Rudra Mantra - Drishtanta Shatakam (By Kusuma Deva) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Foundation'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Book 4 - Illustrations From Karma Kanda (By Pandit Keshav Bhatt) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Foundation'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '16-04-2023 -Vishnu Dharmotthara -Vitasta Mahatmya -Shrikanta Charita Mahakavya (Shri Mankhaka) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Foundation'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
May 1, 2023 eGangotri Digital Preservation Foundation
texts

eye 2

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '04-04-2023 - Nirvana Saram Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Foundation'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
Apr 4, 2023 eGangotri Digital Preservation Foundation
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '23-03-2023 - Richakam Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Foundation'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '17-03-2023- Shiva Strotram (Nandikeshvara Purana) -Raghuvamsham Tika Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Foundation'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '25-03-2023 - Ashva Dana Vidhi- Shiva Stotravali Tika (By Kshemaraja) -Shiva Sahasranama- Anantakhyam Vrata Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Foundation'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '09-03-2023- Tantrakhyayika (Panchatantra , The Kashmirian Recension ) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Foundation'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '16-03-2023- Varsha Dasha – Surya Bali Vidhana (Jyotisha) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Foundation'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 13

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '14-03-2023 - Mantra Uddhara Kosha (By Shri Dakshinamurti Muni ) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Foundation'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 12

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '11-03-2023- Rudra Panchakam – Karma Kanda -Shiva Shankara Stotram (Devanagari) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Foundation'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '15-03-2023- Panchadashi (By Shri Vidyaranya Muni) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Foundation'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 32

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '08-03-2023- Saptashati Prashna Vidhi – Jyotisha - Shiva Stuti Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Foundation'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 42

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '05-03-2023- Yoga Vasishta Sara Tika – Kavya Prakasha Tika - Batuka Bhairava Stotram Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Foundation'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Siddhanta Sudha Nidhi ( Vyakarana By Vishveshwara Suri – Adhyaya 2) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Foundation'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
Mar 6, 2023 eGangotri Digital Preservation Foundation
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '27-02-23 Sankhya Vivaranam Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Foundation'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
Mar 6, 2023 eGangotri Digital Preservation Foundation
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '25-02-23 - Ganesha Stotram - Bhavani Nama Sahasram Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Foundation'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
Mar 6, 2023 eGangotri Digital Preservation Foundation
texts

eye 13

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '23-02-23 - Tara Bhagavati Mantra (Devanagari) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Foundation'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
Mar 6, 2023 eGangotri Digital Preservation Foundation
texts

eye 7

favorite 1

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '19-02-23 - Laghu Vritti (Naama Prakarana) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Foundation'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '15-02-2023 -Prahlada Charita Nrisimha Stava Teeka (Shridhara Swamy Teeka Of Bhagavata Purana) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Foundation'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 15

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '13-02-2023 -Rigveda Mantra - Raajni Patala ( From Rudrayamala) – Harsheshwara Mahatmya Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Foundation'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '12-02-2023 - Haridra Mahaganapati Mantra (Devanagari) -Pushkara Tirtha Mahatmya - Kushmanda Brahmana Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Foundation'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Manu 2 -Jyotisha Vichara Sangraha Grantha (Andhadi –karana - Sankranti -Bhukampa) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'M4 -Bhava Phala(Nilakanti Tajika -Manittha Tajaka -Tajaka Bhushana)-Padma Purana Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 28

favorite 1

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'M3 -Yogini Devi Tantra - Devi Mahatmya - Snana Sandhyopasana Vidhi Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 17

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'M2 - Saraswati Stotram – Shaapa Mochana Mantra – Mala Samskara – Raajni Stotram Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
Feb 21, 2023 eGangotri Digital Preservation Trust
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'M1 - Gayathri Hridayam – Yoga Abhyaasa Lakshanam Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
Feb 21, 2023 eGangotri Digital Preservation Trust
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '13-02-2023 B – Amara Kosha Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '13-02-2023 A - Sapindi Karanam – Brahma Sutra Vidhi Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
Feb 12, 2023 eGangotri Digital Preservation Trust
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Manu 7 - Amara Kosha - Laghu Vritti Akhyata Prakarana Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 16

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Manu 6 - Shri Devi Rahasya Paramartha Pradipika (Devanagari) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Manu 5 - Shri Harsheshwara Stotram - Chandra Shashti Udyapana Vidhi Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Manu 4 -Matsyodaram (मत्स्योदरम्-Yoga Shastra) -Shat Chakram (षट्चक्रम् -Yoga Shastra) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 11

favorite 1

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Manu 3- Sankata Japa – Maha Ganapati Mantra – Devi Kavacham Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 31

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Meghaduta Kalidasa With Commentary By Vallabhadeva –kumara Sambhavam (Kalidasa) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
Jan 24, 2023 eGangotri Digital Preservation Trust
texts

eye 26

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '16-01-23 -Shiva Mantra (Devanagari) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
Jan 24, 2023 eGangotri Digital Preservation Trust
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '13-01-23 - Gayathri Mantras Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
Jan 24, 2023 eGangotri Digital Preservation Trust
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '11-01-23 - Krishna Chaturdashi Udyapana Vidhi Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '7-1-23- Eka Chakra Rucha – Graha Shanti -Gayathri Brahmanam Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
Jan 14, 2023 eGangotri Digital Preservation Trust
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '3-01-23-Kaarana Sukthani Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
Jan 14, 2023 eGangotri Digital Preservation Trust
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '4-01-23-Devi Mahatmyam Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
Jan 14, 2023 eGangotri Digital Preservation Trust
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '2-01-23-Pandava Gita ( Devanagari) Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 13

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '12-12-2022- Madhava Nala – Kama Kandala Katha (Hindi - Devanagari) Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
Jan 14, 2023 eGangotri Digital Preservation Trust
texts

eye 18

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '17 Dec-22-2nd - Upanayanam Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 15

favorite 1

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '25-12-2022 -Devi Mahatmya (Markandeya Purana – Madhu Kaitabha Vadha) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '31-12-2022 - Sarpa Raja Dhyanam – Ruchakam (Veda Mantras) – Vishnu Panchayatana Vidhi Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
Jan 5, 2023 eGangotri Digital Preservation Trust
texts

eye 6

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '29-12-2022 - Graha Laghava Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '18-12-2022 -Narayana Upanishad -Narayana Kavacham -Dasha Avatara Stotram- Rama Ashtakam – Narayana (Pratah) Stotra (Devanagari) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Yajur Veda Chamasthanaka Astadasha(Script - Sharada, Subject - Veda) Mss No. 49 Alternate Upload With Alternate Naming - Pt. Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Yajur Veda Chama Shanka (Script - Sharada, Subject - Veda) Mss No. 50 Alternate Upload With Alternate Naming - Pt. Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 14

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Vishnu Stuti (Script - Sharada, Subject - Vishnu Stuti, Mss No. 39) Alternate Upload With Alternate Naming - Pt. Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Tantrika Prayoga (Script - Sharada, Language - Hindi, Subject - Tantra, Missing Folios) Mss No. 56 Alternate Upload With Alternate Naming - Pt. Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Surya Stotram (Script - Sharada, Subject - Surya Stotram) Mss No. 41 Alternate Upload With Alternate Naming - Pt. Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Surya Puja (Script - Sharada, Subject - Surya Puja, Incomplete Folios), Mss No. 42 Alternate Upload With Alternate Naming - Pt. Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Surya Bali And Vishnu Bali Puja Vidhi (Script - Sharada, Subject - Puja) Mss No. 46 Alternate Upload With Alternate Naming - Pt. Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Sri Maha Ganapati Stava (Script - Sharada, Subject - Stotra) Mss No. 57 Alternate Upload With Alternate Naming - Pt. Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Shiva Puja (Script - Sharada, Subject - Shiva Stuti, Mss No. 38, Missing Pages) Alternate Upload With Alternate Naming - Pt. Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Sharada Mahatmyam (Script - Sharada, Subject - Sharada Mahatmyam) Mss No. 43 Alternate Upload With Alternate Naming - Pt. Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Shanku Pratishtha Vidhi (Script - Sharada, Subject - Puja Vidhi) Mss No. 61 Alternate Upload With Alternate Naming - Pt. Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Samskara Vidhi (Script - Sharada, Subject - Samskara, Missing Folios) Mss No. 51 Alternate Upload With Alternate Naming - Pt. Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Puja Vidhi (Script - Sharada, Subject - Puja Vidhi, Missing Folios) Mss No. 59 Alternate Upload With Alternate Naming - Pt. Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Mula Shanti Vidhana (Script - Sharada, Subject - Puja Vidhi) Mss No. 58 Alternate Upload With Alternate Naming - Pt. Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Muhurta Chintamani (Script - Sharada, Subject - Jyotish) Mss No. 44 Alternate Upload With Alternate Naming - Pt. Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Kartika Udyapana Vidhi (Script - Sharada, Subject - Puja) Mss No. 45 Alternate Upload With Alternate Naming - Pt. Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Kartika Udyapana Vidhi (Script - Sharada, Subject - Puja) Mss No 52 Alternate Upload With Alternate Naming - Pt. Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Graha Shanti (Script - Sharada, Subject - Graha Shanti) Mss No. 60 Alternate Upload With Alternate Naming - Pt. Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Gayatri Mantrartha (Script - Sharada, Subject - Gayatri Mantra) Mss No. 47 Alternate Upload With Alternate Naming - Pt. Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Brihat Jataka (Script - Sharada, Subject - Jyotish, Incomplete Folios) Mss No. 53 Alternate Upload With Alternate Naming - Pt. Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Bhava Phalam (Script - Sharada, Subject - Jyotish, Missing Folios) Mss No. 54 Alternate Upload With Alternate Naming - Pt. Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Athalankara Lalitayam Arishtadyaya (Script - Sharada, Subject - Jyotish) Mss No. 55 Alternate Upload With Alternate Naming - Pt. Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Adhyatma Ramayane Uttara Kande Rama Geeta Chapter 5 (Script - Sharada, Subject - Ramayana) Mss No. 40 Alternate Upload With Alternate Naming - Pt. Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Adhyatma Ramayane Uttara Kande Rama Geeta (Script - Sharada, Subject - Ramayana) Mss No. 37 Alternate Upload With Alternate Naming - Pt. Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37, Dina Nath Raina Jammu Collection
Community Texts
texts

eye 14

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '27-12-2022 - Vidhi Sutras ( Purana – Upanishad – Agnihotra -Others) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37
Community Texts
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '26-12-2022 - Japa Mantras ( Maha Lakshmi - Gayathri - Maha Ganapathi - Others) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '24-12-2022 -Maheshvara Ashtakam - Aparadha Sundara Stotra (Shri Shankaracharya) - Niranjana Ashtakam (Devanagari) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '17-12-2022- Bhairava Dashakam - Shiva Stotra - Mangalashtaka Stotra – Shiva Nirvana Stotra - Shraaddha Mantra Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37
Community Texts
Jan 1, 2023 eGangotri Digital Preservation Trust
texts

eye 8

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '13-12-2022 - Matrika Pujanam Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37
Community Texts
texts

eye 19

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '9-12-2022 - Shri Bhagavadgita Subhodini Tika ( By Shri Shidhara Swamy) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37
Community Texts
texts

eye 13

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '23-12-2022 - Sharika Stotram – Naraka Uttarana Stotram (Devanagari) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37
Community Texts
Dec 27, 2022 eGangotri Digital Preservation Trust
texts

eye 14

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '7-12-2022 - Sankranti Udyapanam Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37
Community Texts
Dec 27, 2022 eGangotri Digital Preservation Trust
texts

eye 13

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '5-12-2022 - Muhurta Darpanam Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37
Community Texts
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '4-12-2022 - Shri Bhagavata Mahapurana (Ekadasha Skanda – Prathama Adhyaya) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37
Community Texts
texts

eye 18

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '22-12-2022 - Shri Vishnu Sahasra Nama (Padma Purana) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37
Community Texts
Dec 27, 2022 eGangotri Digital Preservation Trust
texts

eye 18

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '19-12-2022- Amara Khosha Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37
Community Texts
texts

eye 7

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '21-12-2022 - Vivaaha Vidhi - Rajya Abhisheka Mantra – Surya Varga Mantra Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '14-12-2022 - Narayana Upanishad (Atharva Veda) – Bhagavata (Ramayana Shloka – Veda Stuti) Sharada Manuscript - eGangotri Digital Preservation Trust'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37
Community Texts
texts

eye 26

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, '10-12-2022 - Bhavani Nama Sahasram (Rudrayamala)- Rudra Mantra - Mahimna Para Stava (Shiva Mahimna Stotra by Pushpadanta) -Shiva Chintamani Stotra (by Bhatta Narayana) (Devanagari)'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Manuscript 126 – Vatuka Natha Puja – Gowri Stotra - Dinakranda Stotram (by Shri Shankaracharya) -Shiva Manasa Puja Sharada - Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37
Community Texts
texts

eye 13

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Manuscript 126 – Vatuka Natha Puja – Gowri Stotra - Dinakranda Stotram (by Shri Shankaracharya) -Shiva Manasa Puja'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37
Community Texts
Dec 19, 2022 Dina Nath Raina Collection
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Manuscript 166 - Jala Kumbha Dana - Tarpana Vidhi Sharada Manuscript - Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37
Community Texts
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Manuscript 165 - Ananta Shashti Vrata Udyapana - Indrakshi Stotra Sharada Manuscript - Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37
Community Texts
Dec 19, 2022 Dina Nath Raina Collection
texts

eye 10

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Manuscript 164 – Shraaddha Vidhi Sharada Manuscript - Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37
Community Texts
texts

eye 29

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Manuscript 163 - Chandana Shashti Vrata Udyapana Vidhi – Dhanishta Panchaka Vidhi Sharada Manuscript - Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37
Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Manuscript 162 - Vijnapana – (Sharada Letter Mentions -Shri Shivahara Rajadhani – Shri Raja Devanandana Simha) Sharada Manuscript - Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37
Community Texts
texts

eye 9

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Manuscript 161-– Shri Satya Narayana Katha (Skanda Purana) Sharada Manuscript - Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37
Community Texts
texts

eye 29

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Manuscript 160- –jyotisha - Shodasha Koshtam Anka Lekhana - Others Sharada Manuscript - Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37
Community Texts
texts

eye 23

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Manuscript 159 - Putra Prada Krishna Mantra – Janma Patrika - Shraaddha Brahmana Sharada Manuscript - Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37
Community Texts
texts

eye 11

favorite 0

comment 0

Manuscripts from Various Collections digitized by Egangotri, 'Manuscript 158 -– Devi Stotra – Kushmanda Mantra Sharada Manuscript - Dina Nath Raina Collection'
Topics: Sharada Manuscripts, eGangotri-37